หน้าแรก ข่าว แหล่งงาน กระทู้ สมุดเยี่ยม
News home.


คอลัมน์ข่าว

ข่าวเลือกตั้ง [140]
ทั่วไป [444]
ศิลปวัฒนธรรม [21]
ชายแดนใต้ [122]
รัฐกิจ [10]
อาชญากรรม [102]
ข่าวการเมือง [220]
ท่องเที่ยว [94]
เศรษฐกิจ [85]
การศึกษา [74]
ข่าวแหล่งงาน [348]
สิ่งแวดล้อม [136]
กีฬา [8]
ประชาสังคม [26]
รายงานพิเศษ [65]
สมศ.รับเจ้าหน้าที่หลายอัตรา
โดย thaisouth team เมื่อ 13 ก.ย. 2555 11:08 น. ( ip )
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ชั้น 24 อาคารพญาไทพลาซ่า ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ รับเจ้าหน้าที่หลายอัตรา

นักเขียนอิสระ 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) เพศชาย/หญิง
2) มีประสบการณ์การสื่อข่าว เขียนข่าว การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆ รวมทั้งเครือข่ายอินเตอร์เนต การรายงานข่าวผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ สื่อคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการออกแบบการนำเสนอผ่านสื่อพิมพ์อื่น ๆ
3) ผู้ที่มีประสบการณ์ในการเขียนหรือสร้างสรรค์ วรรณกรรมต่าง ๆ  ท่านสามารถนำเสนอผลงานใหม่พร้อมทั้งอ้างอิงประวัติส่วนตัวมายังสำนักงานฯ ได้
4) ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนใด ๆ ต่อการดำเนินงานของ สมศ.


เจ้าหน้าที่งานพัสดุ 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) เพศชาย/หญิง
2) วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการ
3) มีประสบการณ์ด้านงานพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง อย่างน้อย 2-3 ปี
4) ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนใด ๆ ต่อการดำเนินงานของ สมศ.

เลขานุการ (ติดตามผู้อำนวยการ) 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
2) วุฒิปริญญาโท ทุกสาขา (เช่น นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์การกีฬา)
3) มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือมีความสามารถในการประสานงานหรือเคยเป็นเลขานุการผู้บริหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4) สามารถวางแผน จัดระบบงานของตนเอง และมีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
5) สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
6) มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถสื่อสารได้ดี
7) มีทักษะในการบริหารจัดการ
8) มีทักษะภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับดีมาก
9) มีความสามารถในการจับใจความและสรุปประเด็น
10) ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนใด ๆ ต่อการดำเนินงานของ สมศ.


นิติกร 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
2) สำเร็จการศึกษาสาขา นิติศาสตร์บัณฑิต หรือนิติศาสตร์มหาบัณฑิต
3) หากมีประสบการณ์ด้านการทำงานที่เกี่ยวข้องหรือจบเนติบัณฑิตไทยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4) ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนใด ๆ ต่อการดำเนินงานของ สมศ.

เจ้าหน้าที่งานบัญชี 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
2) วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี บริหารธุรกิจ การจัดการ
3) สามารถใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป ด้านระบบบัญชีได้
4) มีประสบการณ์การทำงานด้านงานบัญชีอย่างน้อย 2-3 ปี
5) ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนใด ๆ ต่อการดำเนินงานของ สมศ.


เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ งานบริหารทั่วไป 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) เพศ ชาย/หญิง
2) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป บริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน พาณิชยศาสตร์
3) มีประสบการณ์การทำงานด้านการตรวจสอบภายในหรือภายนอกไม่ต่ำกว่า 1 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4) ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนใด ๆ ต่อการดำเนินงานของ สมศ.


นักวิชาการงานวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) เพศชาย/หญิง  อายุไม่เกิน 45 ปี
2) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้านอักษรศาสตร์/ศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์
3) มีประสบการณ์การทำงานทางด้านการศึกษา และ/หรือ การประกันคุณภาพการศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 ปี
4) มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียนในระดับดีมาก โดยมีผลคะแนนสอบ cu-tep 550 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
5) ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนใด ๆ ต่อการดำเนินงานของ สมศ.

หัวหน้างานการเงินและบัญชี 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 60 ปี
2) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป สาขาบัญชี/การเงินบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3) มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี/การเงิน ในระดับหัวหน้างานไม่ต่ำกว่า 2 ปี
4) หากมีประสบการณ์การทำงานในสำนักงานบัญชี/สำนักงานตรวจสอบ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5) มีความรู้เรื่องการยื่นภาษีประเภทต่าง ๆ
6) สามารถใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป ด้านระบบบัญชี การเงิน และงบประมาณได้
7) ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนใด ๆ ต่อการดำเนินงานของ สมศ.


หัวหน้างานบุคคล 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 60 ปี
2) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป สาขาทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3) มีประสบการณ์การทำงานด้านบริหารบุคคล ในระดับหัวหน้างานไม่ต่ำกว่า 2 ปี
4) มีความรู้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบุคคล
5) ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนใด ๆ ต่อการดำเนินงานของ สมศ.


ติดต่อสมัครงาน
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ชั้น 24 อาคารพญาไทพลาซ่า ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ  ถึงวันที่ 21 ก.ย.55
 แสดงความคิดเห็น

ขณะนี้เว็บไซท์ได้ทำการติดตั้ง ระบบป้องกันข้อความอันไม่พึงปรารถนา แบบอัตโนมัติ (Automatic Spam Messege Fillter) ซึ่งอาจจะส่งผลให้การบันทึกความคิดเห็น ในบางกรณีเกิดความผิดพลาดได้ ถ้าหากระบบปฏิเสธ การแสดงความคิดเห็นของท่าน ขอให้ท่านลองส่งใหม่อีกครั้ง ถ้าหากข้อความข้อท่าน ไม่ใช่ข้อความอันไม่พึงปรารถนา ก็จะสามารถส่งได้เป็นปกติ

กรณีที่ท่านไม่ได้เป็นสมาชิก กรณีที่ท่านเป็นสมาชิก
ชื่อผู้ตั้งหัวข้อ  ! username
อี-เมล์ password
ข้อความ :: !
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Text Color Background Color Hyperlink Image : member only Horizontal Rule
งง ยิ้มยิงฟัน หน้าบึ้ง โกรธ ง่วง กรอกตา ยิ้ม แลบลิ้น ขยิบตา เยี่ยม มาดเท่ห์
ป้อนเลข 0 ในช่อง - > เพื่อเป็นการตรวจสอบและป้องกัน spam message
ด่วน อบจ.ตรัง รับพนักงานจ้าง 22 ตำแหน่ง 68 อัตรา

@21-01-13 12:33

อบจ.ตรัง รับพนักงานจ้าง 22 ตำแหน่ง 68 อัตรา ดูรายละเอียดจากไฟท์ที่แนบไว้

อ่านรายละเอียด   

ด่วน ศูนย์การทหารปืนใหญ่ รับนายทหารประทวนในหน่วยทหารปืนใหญ่ 120 อัตรา
21-1-56 12:25 | Posted by thaisouth team | Views 5976
สำนักงบประมาณ รับเจ้าหน้าที่ 10 ตำแหน่ง
21-1-56 12:22 | Posted by thaisouth team | Views 5931
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับนายร้อยตำรวจหญิง 60 ตำแหน่ง
22-12-55 16:09 | Posted by thaisouth team | Views 4033
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ รับ 66 อัตรา
7-11-55 21:19 | Posted by thaisouth team | Views 3922
องค์การคลังสินค้า รับ 400 ตำแหน่ง
27-10-55 11:51 | Posted by thaisouth team | Views 3968
สมศ.รับเจ้าหน้าที่หลายอัตรา
13-9-55 11:08 | Posted by thaisouth team | Views 4450
กรมทรัพยากรน้ำ รับ 63 อัตรา
21-8-55 15:13 | Posted by thaisouth team | Views 4230
สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานฯ รับนักวิทยาศาสตร์ 180 ตำแหน่ง
7-7-55 11:45 | Posted by thaisouth team | Views 4652
คณะพยาบาล มอ.หาดใหญ่ รับพนักงาน 3 ตำแหน่ง
5-7-55 12:04 | Posted by thaisouth team | Views 4708
กทม.รับข้าราชการ 43 ตำแหน่ง
29-6-55 10:55 | Posted by thaisouth team | Views 4487
ด่วน!!สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับครูผู้ช่วย 1,033 ตำแหน่ง
9-6-55 13:23 | Posted by thaisouth team | Views 4775
กรมการปกครอง รับปลัดอำเภอ 77 อัตรา
8-5-55 12:42 | Posted by thaisouth team | Views 5038
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับพนักงานราชการทั่วไป
1-5-55 11:10 | Posted by thaisouth team | Views 4524
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับพนักงานราชการทั่วไป
28-4-55 16:40 | Posted by นายหมี | Views 3277
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับเจ้าหน้าที่หลายอัตรา
28-4-55 12:01 | Posted by thaisouth team | Views 4533
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับหลายอัตรา
28-4-55 11:55 | Posted by thaisouth team | Views 4558
กรมสรรพากร รับลูกจ้างชั่วคราว 231 ตำแหน่ง
31-3-55 16:21 | Posted by thaisouth team | Views 4815
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับนักเรียนนายร้อยตำรวจ เพศหญิง 60 นาย
17-1-55 10:16 | Posted by thaisouth team | Views 4564
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับนร.เตรียมทหาร 180 นาย
17-1-55 10:02 | Posted by thaisouth team | Views 4527
สตง.รับเจ้าหน้าที่หลายอัตราทางเนท
17-12-54 15:09 | Posted by thaisouth team | Views 4623
สำนักงานเลขาธิการฯ รับเจ้าหน้าที่สำนักงาน
4-11-54 10:49 | Posted by thaisouth team | Views 3773
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) รับหลายอัตรา
4-11-54 10:46 | Posted by thaisouth team | Views 3769
กรมการปกครอง รับเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 30 ตำแหน่ง
17-7-54 10:30 | Posted by thaisouth team | Views 3953
กรมสรรพากร รับพนักงานภาษีฯ32 ตำแหน่ง
17-7-54 10:12 | Posted by thaisouth team | Views 4641
กรมการปกครอง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 30 ตำแหน่ง
5-7-54 15:32 | Posted by thaisouth team | Views 3970
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ รับนักวิทยาศาสตร์ 50 ตำแหน่ง
29-6-54 10:10 | Posted by thaisouth team | Views 5287 | Replies 1
กรมการพัฒนาชุมชน รับนักวิชาการพัฒนาชุมชน 150 ตำแหน่ง
15-5-54 12:35 | Posted by thaisouth team | Views 5140
สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบภาค ก ปี 2554
9-5-54 11:04 | Posted by thaisouth team | Views 4144
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับ 6,600 อัตรา
3-5-54 15:37 | Posted by thaisouth team | Views 4226
ธนาคารออมสินรับลูกจ้างด้านลูกค้าสัมพันธ์ 100 อัตรา
3-5-54 14:24 | Posted by thaisouth team | Views 4828
 เงื่อนไข 
จำนวน 346 รายการ
(1/12)
2 3 4 5 Next Last
 Member username  password remember me  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน?  Go to top.
 Web Statistics : online 0 member(s) of 11 user(s). SoftGanz Group. My Sql Database Server. PHP. The Apache. Mozilla.
User count is 4652035 person(s) and 21151428 hit(s) since Jun,01 2004 , Total 449 member(s) , current hit time(s).