หน้าแรก ข่าว แหล่งงาน กระทู้ สมุดเยี่ยม
News home.


คอลัมน์ข่าว

ข่าวเลือกตั้ง [140]
ทั่วไป [444]
ศิลปวัฒนธรรม [21]
ชายแดนใต้ [122]
รัฐกิจ [10]
อาชญากรรม [102]
ข่าวการเมือง [220]
ท่องเที่ยว [94]
เศรษฐกิจ [85]
การศึกษา [74]
ข่าวแหล่งงาน [348]
สิ่งแวดล้อม [136]
กีฬา [8]
ประชาสังคม [26]
รายงานพิเศษ [65]
รายงานพิเศษ : หน้าหลัก.
10 ปี อบต.กับบทบาทการพัฒนาท้องถิ่น
โดย thaisouth team เมื่อ 2 มี.ค. 2549 19:04 น. ( ip )
เราคุ้นเคยกับองค์การบริหารส่วนตำบล หรือ อบต. กันมานาน วันนี้ เป็นเวลา 10 ปีแล้ว กับการบริหาร และดูแลงานในท้องถิ่น ซึ่งเริ่มต้นจากสภาตำบล ทำงานในรูปแบบของ คณะกรรมการระดับตำบล ประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล ตัวแทนชาวบ้านหมู่ละ 2 คน มาร่วมทำงาน เพื่อตอบสนองการบริการขั้นพื้นฐานของรัฐให้กับ ประชาชนในท้องถิ่น ตามแนวคิดของการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตย คือ เป็นของประชาชน เพื่อประชาชน โดยประชาชน
เมื่อแนวคิดในการกระจายอำนาจการบริหารงานลง สู่ท้องถิ่นทวีความสำคัญขึ้น ความต้องการให้ประชาชนเข้ามามี ส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่น ก็มีมากขึ้นตามลำดับ รัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญของการมีองค์การบริหารส่วน ท้องถิ่น ในระดับตำบลตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและ องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 เมื่อสภาตำบลใดพร้อมตาม เกณฑ์ที่ตั้งไว้ จึงปรับเปลี่ยนไปสู่การเป็นองค์การบริหาร ส่วนตำบล โดยมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย ในวันที่ 2 มีนาคม 2538 ซึ่งถือเป็นวันกำเนิด อบต. ของประเทศไทย

ส่วนรูปแบบในการบริหารงานมีลักษณะเช่นเดียวกับ การปกครองระดับประเทศ คือ แบ่งการปกครองออกเป็น 2 ส่วน ฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งเปลี่ยนรูปแบบการเลือกตั้งเป็นแบบเลือก โดยตรงปลายปี 2546 และฝ่ายสภา ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการ ทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ และความโปร่งใส  ตามหลัก ธรรมาภิบาล โดยมีข้าราชการประจำ เป็นผู้แปลงนโยบายไป สู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสัมฤทธิ์ผลตามแผนการพัฒนา ที่วางไว้ ภายใต้การดูแลของท้องถิ่นจังหวัด สังกัดกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น

จากวันนั้น ถึงวันนี้ 10 ปีเต็ม กับการเป็นหน่วยงาน ที่อยู่ใกล้ชิดประชาชน ซึ่งรับทราบถึงปัญหาในระดับฐานราก อย่างแท้จริง

สำหรับพัฒนาการของ อบต.จังหวัดสงขลา ในห้วง 10 ปีที่ผ่านมานั้น นายวิญญ์ สิทธิเชนทร์ ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา กล่าวว่า อบต.ได้รับการผลักดันเป็นสมาคมองค์กรปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา โดยมีเทศบาล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ร่วมเป็นเครือข่ายด้วย

ที่ผ่านมา อบต.ได้จัดทำผลงานมากมาย แต่ที่โดดเด่นคือคิดรูปแบบการให้บริการประชาชนแบบใหม่ๆ เช่น เคาน์เตอร์เซอร์วิส นอกจากนี้มีการให้ทุนกับเยาวชนในท้องถิ่นเรียนในสาขาที่พื้นที่ อบต.ต้องการ เช่น สาธารณสุขชุมชน ถือว่าเป็นพัฒนาการที่ดีของ อบต.

จากพัฒนาการดังกล่าว ทำให้อบต.ในจังหวัดสงขลา นำความเจริญมากมายหลายด้าน มาสู่ท้องถิ่น โดยมีรางวัลธรรมาภิบาล และรางวัลความพยายามในการจัดเก็บภาษี เป็นเครื่องการันตีให้กับหลาย อบต. ในจังหวัดสงขลา ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจในการทำงานเพื่อประชาชน ส่งผลให้ อบต.มี พัฒนาการในการทำงานรอบด้านมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะภารกิจ ที่ได้รับการถ่ายโอนลงมาจากรัฐบาล อบต.ก็สามารถบริหาร จัดการได้เป็นอย่างดี
สำหรับผลงานของ อบต.ในรอบ 10 ปีนี้ ส่วนใหญ่จะ เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ควบคู่กับการพัฒนาทางสังคม

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะการสร้างถนน ซึ่งมีความจำเป็นต่อการสัญจรไปมาและเพื่อการขนส่งสินค้า การขยายเขตไฟฟ้า และเพิ่มไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน  ติดตั้งระบบน้ำประปาและสาธารณูปโภค อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน

ด้านการศึกษา เนื่องจากเป็นภารกิจสำคัญที่ได้รับการ ถ่ายโอนลงมา อบต.จึงให้การส่งเสริม สนับสนุนศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก เพื่อให้หน่ออ่อนของสังคม เติบโตขึ้นเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ ทั้งด้านสติปัญญา และสุขอนามัย พร้อมที่จะก้าว ไปสู่การศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังส่ง    เสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีความจำเป็นในชีวิต ประจำวันมากขึ้น โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์  ซึ่งใช้เป็นศูนย์กลาง ในการรับและกระจายข่าวสารมาสู่ท้องถิ่นโดยผ่านระบบอินเตอร์ เนท ซึ่งถือเป็นการเรียนรู้ที่ทันสมัยในยุคดิจิตอล นอกจากนี้ อบต.ยังส่งเสริมในด้านการศึกษาตลอดชีพ พัฒนาให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับทุกคนในชุมชน

ด้านสาธารณสุข  อบต. มีจุดหมายหลักคือการสร้างสุขภาพ ดีถ้วนหน้าให้กับคนในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกาย การสร้างลานกีฬา  การส่งเสริมสุขภาพและสวัสดิการของผู้สูงอายุ การป้องกันโรคติดต่อ และป้องกันสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น ได้ในทุกพื้นที่ โดยส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขที่ เน้นการเชื่อมโยงเครือข่ายกับ อสม. และ อปพร.เพื่อร่วมกันสอดส่อง ดูแล และแก้ปัญหาวิกฤตเร่งด่วน

ด้านสิ่งแวดล้อม ได้มีการวางนโยบายดูแลรักษาสภาพ แวดล้อมในทุกด้าน โดยเฉพาะปัญหาขยะ ที่ทำให้หลายท้องถิ่น ต้องร่วมมือกันในรูปแบบเครือข่ายเพื่อจัดการระบบกำจัดขยะ       และยังรณรงค์ให้ ประชาชนรู้จักการแยกขยะ เพื่อลดปริมาณขยะ และประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บของท้องถิ่น โดยใช้รูปแบบ ต่างๆ เช่น ทำธนาคารขยะ ทำน้ำหมักชีวภาพ

ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ในแต่ละพื้นที่ของ จังหวัดสงขลามีความหลากหลายทั้งด้านศาสนา ประเพณี และ วัฒนธรรม เป้าหมายของ อบต.คือ ทำให้ความหลากหลายหลอมรวม อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข โดยส่งเสริมกิจกรรมของทั้งชาวไทย พุทธและชาวไทยมุสลิม อาทิ ประเพณีลากพระ ทำบุญเดือนสิบ ประเพณีสงกรานต์ ลอยกระทง ีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน กิจกรรมเข้าสุนัตหมู่ การอบรมมุสลิมมะฮ์  รวมทั้งยังส่งเสริมศิลป วัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้ให้ดำรงอยู่สืบไป ด้วยการ สืบสานการแสดงหนังตะลุง การรำมโนราห์ ปันจะสีรัต ลิเกรองเง็ง เป็นต้น

ด้านการส่งเสริมอาชีพ มีการสนับสนุนประชาชนสร้าง กลุ่มอาชีพต่างๆ ขึ้น ทั้งกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเลี้ยงสัตว์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผลิตภัณฑ์ตำบล ซึ่งผลิตสินค้าพื้นบ้าน ส่งผลให้หลาย อบต. มีผลิตภัณฑ์ตำบลที่เลื่องชื่อ จนสามารถยกระดับเป็นสินค้าโอทอป และจัดตั้งร้านค้าชุมชนเพื่อจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ประจำตำบล

นอกจากนี้ ด้วยอาชีพของชาวสงขลา คือทำการเกษตร ภารกิจหลักของ อบต.จึงให้การส่งเสริม การทำสวนยางพารา สวนผลไม้ การเลี้ยงสัตว์ การปลูกผัก และพัฒนาต่อเนื่องด้วย การสนับสนุนให้ชาวบ้านผลิตปุ๋ยชีวภาพเพื่อทดแทนปุ๋ยเคมี ใช้ในการเกษตรและจำหน่ายเป็นรายได้ให้กับครัวเรือน และ เป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชนอีกด้วย

ด้านการออมทรัพย์ จังหวัดสงขลาถือว่ามีความโดดเด่น ในเรื่องการบริหารจัดการด้านการเงิน อบต.จึงสนับสนุนให้เกิด กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ขึ้นในชุมชน ดังจะเห็นได้จากกลุ่มออม ทรัพย์ที่ประสบความสำเร็จในหลายพื้นที่ และต่อยอดด้วยแนวคิด สัจจะวันละบาท ของครูชบ ยอดแก้ว เพื่อนำมาทำเป็นกองทุนสวัสดิ การภาคประชาชน ในปัจจุบันแนวคิดนี้ได้รับการยอมรับและนำ ไปประยุกต์ใช้ โดยมี อบต.ของจังหวัดสงขลาเป็นต้นแบบ

ด้านการบริการประชาชน โดยหลักการทำงานของ อบต. คือการเข้าถึง และเข้าใจประชาชน การให้บริการประชาชน จึงถือ เป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินงานของ อบต. วิธีการให้บริการของ อบต.ต่างถูกนำเสนอเพื่อความสะดวกสบายของประชาชนทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการบริการในลักษณะจุดเดียวพร้อมสรรพ one stop service และการบริการแบบเคาน์เตอร์เซอร์วิส

ด้านกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชน การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนจำเป็นต้องอาศัยการพัฒนา แบบมีส่วนร่วม โดยเฉพาะจากประชาชน การจัดทำประชาคม จึงเป็นแนวทางหนึ่งเพื่อให้เกิดการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และ ร่วมปฏิบัติของคนในชุมชน เพื่อรับทราบความต้องการ และ ปัญหาที่แท้จริงของคนในชุมชน

จากผลงานที่รอบด้าน แสดงให้เห็นถึงบทบาทของ อบต.ที่นับวันจะมีความสำคัญต่อท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง โดยมีจุดมุ่งหมายไปสู่นโยบายสาธารณะในระดับพื้นที่ตำบลนั้นๆ เช่น นโยบายสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม, ด้านอาหารปลอดภัยและ เกษตรอินทรีย์ และด้านการศึกษา และบุคคลสำคัญที่ร่วมกันผลักดัน และขับเคลื่อนให้อบต.มุ่งสู่การพัฒนา และปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดี คือ ฝ่ายการเมือง และข้าราชการประจำ ที่ต้องทำงานเคียงบ่า เคียงไหล่กัน เพื่อผลประโยชน์ของประชาชน

นายสินธพ อินทรัตน์นายก อบต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ กล่าวว่า อบต.เกิดจากความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน  ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา อบต.สามารถพัฒนา และสร้างประโยชน์มากมาย ดังจ้เห็นได้จากผลงานที่เกิดขึ้นในทุกพื้นที่

ดร.กรีฑา ยกรัตน์ นายก อบต.สะกอม อ.เทพา กล่าวว่า กำนัน เปรียบเสมือนพ่อ อบต. เปรียบเสมือนแม่ ซึ่งพ่อกับแม่ต้องปรึกษาหารือกันทำประโยชน์ให้กับลูก คือประชาชนนั่นเอง

[img]"upload/pics/v1_1.jpg" align="left" >บทบาทของ อบต.ที่ผ่านมาเป็นเพียงภาพสะท้อนการทำงานในอดีตจนถึงปัจจุบัน สำหรับแนวทางในอนาคตของ อบต. ที่ควรจะดำเนินไปอย่างไรนั้น ผศ.ดร.วิชัย กาญจนสุวรรณ  ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (MPA) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า อบต. และประชาชนต้องช่วยดูแลกัน เน้นการมีส่วนร่วมของทุกคน ถือว่าพื้นที่ที่เราอยู่ ทุกคนต้องมีส่วนรับผิดชอบ อย่าคิดว่าเราเป็นนักการเมือง ให้ถือว่าเราต้องมาช่วยกันพัฒนาบ้านเกิดของเราให้เจริญก้าวหน้า

และนี่คือ 10 ปีที่ อบต.ได้ก้าวข้ามผ่านไป แต่ไม่ว่าจะเป็นเวลาใดก็ตาม สิ่งที่ทำให้ อบต.ทำงานได้ตามเป้าหมาย ที่วางไว้คือ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคประชาชน เมื่อใดที่ อบต.สามารถทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของ ประชาชนได้อย่างแท้จริง ก็จะทำให้ทุกคนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ ตำบลนั้นร่วมกัน
Comment #1
ลัดดาศก.
Guest
Posted : 19-8-2551 07:34:21 ip : 124...159

 แสดงความคิดเห็น

ขณะนี้เว็บไซท์ได้ทำการติดตั้ง ระบบป้องกันข้อความอันไม่พึงปรารถนา แบบอัตโนมัติ (Automatic Spam Messege Fillter) ซึ่งอาจจะส่งผลให้การบันทึกความคิดเห็น ในบางกรณีเกิดความผิดพลาดได้ ถ้าหากระบบปฏิเสธ การแสดงความคิดเห็นของท่าน ขอให้ท่านลองส่งใหม่อีกครั้ง ถ้าหากข้อความข้อท่าน ไม่ใช่ข้อความอันไม่พึงปรารถนา ก็จะสามารถส่งได้เป็นปกติ

กรณีที่ท่านไม่ได้เป็นสมาชิก กรณีที่ท่านเป็นสมาชิก
ชื่อผู้ตั้งหัวข้อ  ! username
อี-เมล์ password
ข้อความ :: !
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Text Color Background Color Hyperlink Image : member only Horizontal Rule
งง ยิ้มยิงฟัน หน้าบึ้ง โกรธ ง่วง กรอกตา ยิ้ม แลบลิ้น ขยิบตา เยี่ยม มาดเท่ห์
ป้อนเลข 0 ในช่อง - > เพื่อเป็นการตรวจสอบและป้องกัน spam message
 Member username  password remember me  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน?  Go to top.
 Web Statistics : online 0 member(s) of 11 user(s). SoftGanz Group. My Sql Database Server. PHP. The Apache. Mozilla.
User count is 4649688 person(s) and 21143440 hit(s) since Jun,01 2004 , Total 449 member(s) , current hit time(s).