หน้าแรก ข่าว แหล่งงาน กระทู้ สมุดเยี่ยม
News home.


คอลัมน์ข่าว

ข่าวเลือกตั้ง [140]
ทั่วไป [444]
ศิลปวัฒนธรรม [21]
ชายแดนใต้ [122]
รัฐกิจ [10]
อาชญากรรม [102]
ข่าวการเมือง [220]
ท่องเที่ยว [94]
เศรษฐกิจ [85]
การศึกษา [74]
ข่าวแหล่งงาน [348]
สิ่งแวดล้อม [136]
กีฬา [8]
ประชาสังคม [26]
รายงานพิเศษ [65]
รายงานพิเศษ : หน้าหลัก.
ปริศนาวัฒนธรรมการสื่อสารชายแดนใต้ มองในมุมผู้นำศาสนา 3 จังหวัด
โดย thaisouth team เมื่อ 26 มิ.ย. 2549 14:02 น. ( ip )
click to view full image : 1.bmp_17.jpg , 54,424 bytes , 227x167 pixel
เป็นความต่อเนื่องมาจากเวทีร่วมแสดงความคิดเห็นเรื่อง “แบบแผนการสื่อสารและเครือข่ายการสื่อสารของประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้” ภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์เพื่อสันติของชาติ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานวิจัยแห่งชาติ เวทีเมื่อกลางเดือนมิ.ย.ที่ผ่านมา จึงเป็นส่วนของ “ผู้ศาสนา” ที่ถือเป็นเวทีสุดท้ายก่อนจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อสรุปเป็นงานวิจัย
ประเด็นการพูดคุยในวันนั้น ประกอบด้วย 4 ประเด็นหลักคือ การรับรู้ข่าวสารของผู้นำศาสนาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้, สื่อมวลชนในสายตาของผู้นำศาสนา, การสื่อสารของรัฐบาลและหน่วยงานของราชการในสายตาของผู้นำศาสนาและข้อเสนอแนะของผู้นำศาสนาต่อการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมเพื่อสันติภาพใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งพอจะเห็นภาพรวมของเวทีดังกล่าวได้ดังนี้

‘ผู้นำศาสนา’ รับสื่อเท่าที่จำเป็น

เมื่อพิจารณาหัวข้อการสนทนาในประเด็นการเปิดรับสื่อของผู้นำศาสนาโดยจำแนกตามสื่อที่เปิดรับพบว่า

โทรทัศน์

กลุ่มผู้นำศาสนาหลายกลุ่มมักไม่ชมโทรทัศน์ ถ้าหากต้องชมก็จะต้องเป็นเรื่องที่มีเรื่องราวที่มีสาระจริงๆ เช่น ข่าวหรือข้อมูลประกาศที่มีสาระสำคัญ หลายส่วนสะท้อนว่า “โทรทัศน์ “นำเสนอเนื้อหาสารที่ไร้สาระเสียเป็นส่วนใหญ่ ที่นำเอาความเสื่อมมาสู่ชุมชนเนื่องจากนำพาวัฒนธรรมอื่นเข้ามาเผยแพร่ให้กับชุมชน อีกทั้งมีความรู้สึกวิตกว่าชุมชนอาจเสื่อมศรัทธาตัวผู้นำศาสนาหากมั่วแต่เสพเรื่องราวที่ไร้สาระ ในทางหนึ่งภารกิจของผู้นำศาสนาที่มีอยู่มากเป็นตัวบังคับให้มีการเปิดรับสื่อโทรทัศน์น้อยลง

วิทยุกระจายเสียง

ตัวแทนผู้นำศาสนาที่เข้าร่วมเวทีเกือบทั้งหมดกล่าวว่า มักไม่เปิดรับวิทยุ หลายคนมักเปิดวิทยุเพื่อฟังข่าวในช่วงเช้าและช่วงค่ำ รวมถึงบางรายการอย่าง “ใต้สันติสุข” และต่างวิจารณ์ด้วยว่า อยากเห็นผลในเชิงปฏิบัติมากกว่าการระบายอารมณ์ผ่านสื่อ

หนังสือพิมพ์

ผู้นำศาสนาส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจเปิดรับหนังสือพิมพ์ โดยให้เหตุผลว่า ข่าวสารล่าช้ากว่า สื่อวิทยุและโทรทัศน์ อีกทั้งยังเข้าถึงได้ยากหากอยู่ในพื้นที่ๆ ห่างไกล หลายท่านเผยว่า รู้จัก หนังสือพิมพ์ “ไทยรัฐ” และ “มติชน” ดี

สื่อบุคคล

เนื่องจากวิถีชีวิตของผู้นำศาสนาจะต้องสัมพันธ์กับผู้คนแทบทั้งวัน บุคคลต่างๆ จึงเป็นสื่อที่สำคัญในการนำพาข้อมูลข่าวสารต่างๆ มาหาผู้นำศาสนาเองในหลายช่วงเวลา “ร้านน้ำชา” ยังคงเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารภายในชุมชนที่สำคัญ อีกทั้งยังมีความถี่ในการพบปะมากถึง 3 – 4 ครั้งในแต่ละวัน โดยหัวข้อสนทนามีหลากหลายเรื่อง แต่ผู้นำศาสนาให้ความเห็นเกี่ยวกับข่าวสารที่มาจากบุคคลว่าต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังเพราะข่าวสารที่ได้รับตนเองไม่ได้ไปประสบด้วยตนเอง

สื่อมวลชนสอบตกในสายตา “ผู้นำศาสนา”

ในประเด็น “สื่อมวลชนในสายตาของผู้นำศาสนา” ภาพรวมที่ได้จากการสนทนาพบว่า ผู้นำศาสนา ไม่พึงพอใจต่อเนื้อหาสาระที่ปรากฏอยู่ในสื่อมวลชน หลายคนวิพากษ์ถึงการนำเสนอข่าวชายแดนภาคใต้ว่า ต้องการเห็นการนำเสนอข่าวของสื่อโทรทัศน์ – วิทยุ ที่รอบด้าน เป็นภาวะที่ต้องประสบกับความสับสนของข้อมูลในสื่อกับสถานการณ์ที่ปรากฏอยู่จริง หลายคนเปรียบเทียบให้ฟังว่า ข่าวบางประเภทเช่น ข่าวกีฬาเหตุใดจึงมีข้อมูลที่ลึกซึ้ง รู้แม้กระทั่งว่าใครเจ็บกี่คน เจ็บที่ไหน เมื่อไหร่จะหาย ซึ่งข่าวสถานการณ์ชายแดนภาคใต้ควรได้รับการเอาใจใส่ในรายละเอียดอย่างครบถ้วนเช่นกัน

มีเสียงสะท้อนเกี่ยวกับผังรายการโทรทัศน์ โดยเฉพาะรายการประเภทละคร – บันเทิง ที่กระทบต่อการปฏิบัติศาสนกิจ เนื่องจาก เพราะคนหนุ่มสาวจะติดรายการบันเทิงมาก จนหลงลืมที่จะปฏิบัติศาสนกิจให้ครบถ้วนตามหลักศาสนา จึงเสนอว่าควรเลื่อนเวลารายการบันเทิงไปหลังเวลาปฏิบัติศาสนกิจ อีกทั้งสื่อควรผลิตรายการให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในพื้นที่

“สื่อมวลชน” ในสายตาของผู้นำศาสนาหลายท่าน ยังมองว่า ศาสนาไม่ได้ประโยชน์อะไรจากสื่อ อีกทั้งยังนำพาสิ่งที่ไม่พึงปรารถนามาสู่ชุมชนอีกด้วย ขณะที่หลายท่านบอกว่า สื่อก็มีข้อดีอยู่บ้างแต่ต้องรู้จักเลือกที่จะนำมาใช้

‘ภาครัฐ’ สิ่งที่ชาวบ้านไม่อยากมีปฏิสัมพันธ์

การสนทนาในประเด็น “การสื่อสารของรัฐบาลและหน่วยงานของราชการในสายตาของผู้นำศาสนา” หน่วยงานผู้ร่วมสนทนากล่าวถึงมากที่สุด คือ ทหารและตำรวจ โดยให้ความเห็นว่า ยังไม่ค่อยไว้วางใจทหารเพราะทหารที่มาใหม่ยังไม่เข้าใจวัฒนธรรมของท้องที่ เช่น การใส่รองเท้าเข้าบ้าน นำสุนัขเข้าตรวจค้น ประเด็นปัญหาชู้สาวของเจ้าหน้าที่ๆ ปฏิบัติงานในพื้นที่ ส่วนตำรวจนั้นผู้นำเห็นว่าไม่ควรใส่เครื่องแบบเพราะส่วนใหญ่ยังหวาดกลัวและยังพบว่ามักพูดจากับชาวบ้านโดยไม่ให้เกียรติ

ส่วนเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นๆ ก็ถูกวิจารณ์เช่นกัน คือ เจ้าหน้าที่ปกครอง ยังขาดสำนึกการบริการและต้องรอเป็นเวลานานเมื่อจะใช้บริการ,เจ้าหน้าที่องค์กรท้องถิ่น มักเป็นผู้มีอิทธิพลแต่ไม่ค่อยมีความรู้ความสามารถ, ครู เรียนจบไม่ตรงกับสาขาที่เรียนมาและมักใช้ระบบเครือญาติในการคัดเลือกเข้าทำงานและ สาธารณสุข ยังให้บริการไม่ดีและเวชภัณฑ์ไม่พอ

อย่างไรก็ตาม กลุ่มผู้นำศาสนาหลายท่านให้ความเห็นว่า ทุกหน่วยงานย่อมมีทั้งคนดีและไม่ดี ซึ่งได้เสนอแนะว่าผู้นำศาสนากับผู้นำชุมชน ควรเข้ามาพูดคุยกับชาวบ้านเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง เจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชน

‘สันติภาพ’ จะเกิด เมื่อเรียนรู้กันอย่างลึกซึ้ง

ประเด็นสุดท้ายของการสนทนาคือ “ข้อเสนอแนะของผู้นำศาสนาต่อการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมเพื่อสันติภาพใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้” เนื่องจากว่า ทีมงานฯ ได้เพิ่มเติมหัวข้อสนทนาดังกล่าวเป็นพิเศษสำหรับกลุ่มผู้นำศาสนา แต่เนื่องจากประเด็นมีลักษณะเป็นนามธรรมสูง จึงพบว่า ผู้นำศาสนามักตอบไม่ตรงประเด็นและพูดน้อยกว่าหัวข้ออื่นๆ

แต่พอจะสรุปได้ว่า เวทีเห็นว่า ควรมีการเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกันอย่างลึกซึ้ง, ให้ความสำคัญของศาสนาอิสลามในพื้นที่เป็นพิเศษ, ให้เกียรติต่อกันระหว่างศาสนิกและ หลายท่านยกพระราชดำรัส “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”  ว่าคือ สิ่งที่จะต้องทำความเข้าใจให้แจ่มแจ้งลึกซึ้ง

นี่คงเป็นเพียงเศษเสี้ยว “ความรู้” เพื่อทำความเข้าใจวัฒนธรรมการสื่อสารในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เคยถูกละเลย จึงเป็นการเรียนรู้เพื่อ “เอาใจเขามาใส่ใจเรา” ต่อพี่น้อง 3 จังหวัด เพื่อก้าวไปด้วยกันอย่างสันติ


---------------------------------  

สมัชชา นิลปัทม์
ศูนย์ข่าวอิศรา สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

Comment #1
บะ
Guest
Posted : 26-9-2551 12:17:41 ip : 202...119

 แสดงความคิดเห็น

ขณะนี้เว็บไซท์ได้ทำการติดตั้ง ระบบป้องกันข้อความอันไม่พึงปรารถนา แบบอัตโนมัติ (Automatic Spam Messege Fillter) ซึ่งอาจจะส่งผลให้การบันทึกความคิดเห็น ในบางกรณีเกิดความผิดพลาดได้ ถ้าหากระบบปฏิเสธ การแสดงความคิดเห็นของท่าน ขอให้ท่านลองส่งใหม่อีกครั้ง ถ้าหากข้อความข้อท่าน ไม่ใช่ข้อความอันไม่พึงปรารถนา ก็จะสามารถส่งได้เป็นปกติ

กรณีที่ท่านไม่ได้เป็นสมาชิก กรณีที่ท่านเป็นสมาชิก
ชื่อผู้ตั้งหัวข้อ  ! username
อี-เมล์ password
ข้อความ :: !
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Text Color Background Color Hyperlink Image : member only Horizontal Rule
งง ยิ้มยิงฟัน หน้าบึ้ง โกรธ ง่วง กรอกตา ยิ้ม แลบลิ้น ขยิบตา เยี่ยม มาดเท่ห์
ป้อนเลข 0 ในช่อง - > เพื่อเป็นการตรวจสอบและป้องกัน spam message
 Member username  password remember me  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน?  Go to top.
 Web Statistics : online 0 member(s) of 15 user(s). SoftGanz Group. My Sql Database Server. PHP. The Apache. Mozilla.
User count is 4649686 person(s) and 21143428 hit(s) since Jun,01 2004 , Total 449 member(s) , current hit time(s).