หน้าแรก ข่าว แหล่งงาน กระทู้ สมุดเยี่ยม
News home.


คอลัมน์ข่าว

ข่าวเลือกตั้ง [140]
ทั่วไป [444]
ศิลปวัฒนธรรม [21]
ชายแดนใต้ [122]
รัฐกิจ [10]
อาชญากรรม [102]
ข่าวการเมือง [220]
ท่องเที่ยว [94]
เศรษฐกิจ [85]
การศึกษา [74]
ข่าวแหล่งงาน [348]
สิ่งแวดล้อม [136]
กีฬา [8]
ประชาสังคม [26]
รายงานพิเศษ [65]
รายงานพิเศษ : หน้าหลัก.
“คลองสทิงหม้อ” ลำน้ำที่ต้องจารึก
โดย thaisouth team เมื่อ 16 ก.ย. 2549 12:45 น. ( ip )
คลองสทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา เป็นลำน้ำที่ผ่ากลางตามแนวยาวของคาบสมุทรสทิงพระ ปลายคลองเริ่มจากบ้านป่าขวาง ตำบลรำแดง ไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลาที่ปากคลองบ้านสทิงหม้อ ความยาวประมาณ 13 กิโลเมตร ผ่าน 5 ตำบล คือ ตำบลสทิงหม้อ ทำนบ รำแดง ม่วงงาม และวัดขนุน แม้ไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าบรรพบุรุษได้ขุดขึ้นหรือเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ แต่คลองสทิงหม้อ (จะทิ้งหม้อ) ก็เป็นเส้นทางคมนาคม ซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดหลักของพื้นที่สิงหนครมาแล้วไม่น้อยกว่า 100 ปี

คลองสทิงหม้อ ดำรงอยู่ในลักษณะคลองธรรมชาติ มีพรรณไม้สองฝั่งคลอง แน่นทึบไปด้วยลำพู โกงกาง คูระ สะแก ตาตุ้ม เม่า โพทะเล ชายโขะ หมัน พลอง เนียน มะสัง แสงขรรค์ (เล็บเหยี่ยว) ปรง และลำเท็ง ริมตลิ่งมีรากลำพูและโกงกางกั้นเป็นพนัง ปกคลุมด้วยไม้เลื้อย โดยเฉพาะหนามหมอ (เหงือกปลาหมอ) เมลาะ เขาคัน ปด ฯลฯ พืชพรรณเหล่านี้หลายชนิดสามารถปรุงเป็นอาหารและใช้สอยได้นานาประการ

สมัยก่อน น้ำในคลองสทิงหม้อ เป็นน้ำที่ไหลเข้ามาจากทะเลสาบสงขลาจึงเป็นน้ำเค็มตลอดประมาณ 10 เดือน ส่วนในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ซึ่งเป็นระยะฝนชุกจะเป็นน้ำจืด การผสมผสานจานเจือของน้ำเค็ม น้ำกร่อย และน้ำจืด ทำให้ปลาและสัตว์น้ำอื่นๆ ชุกชุม ริมฝั่งคลองจึงมีซุ้มยกยอตั้งเป็นระยะๆ นอกเหนือไปจากการจมไซ ลงเบ็ดราว ทอดแห และลงล่องช้อน หรือการจับด้วยมือเปล่า

คลองสทิงหม้อเป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญของพื้นที่สิงหนคร เมื่อ 45 ปีที่แล้วพื้นที่แห่งนี้ไม่มีถนนสักสาย ประชาชนสัญจรโดยการเดินไปตามคันนา หรือไปทางเรือ เริ่มจากเรือพาย หลังสงครามโลกครั้งที่สอง (พ.ศ.2488) เริ่มมีเรือใช้เครื่องยนต์เข้ามาวิ่งในคลองสทิงหม้อ ทำให้ผู้คนในพื้นที่อำเภอสิงหนคร ตั้งแต่เขตตำบลวัดจันทร์ ม่วงงาม บางเขียด ชะแล้ ปากรอ วัดขนุน ชิงโค ต่างหลั่งไหลมาใช้คลองสทิงหม้อเป็นเส้นทางไปยังเมืองสงขลา

หลัง พ.ศ.2504 ทางราชการเริ่มถมเส้นทางสายโบราณจากหัวเขาแดงขึ้นไปมีจุดหมายแรกที่อำเภอระโนด รถยนต์หมู่บ้านที่เงียบหายไปนาน เริ่มกลับมาอีกครั้ง การคมนาคมทางน้ำของคลองสทิงหม้อเริ่มมีคู่แข่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเริ่มมีโครงการที่ชัดเจนขึ้น และตัดถนนอย่างจริงจัง และมีแพขนานยนต์ให้รถข้ามฟากไปยังเมืองสงขลาได้ ทำให้รถยนต์โดยสารเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ ผู้คนจึงนิยมใช้บริการรถโดยสารแม้จะต้องนั่งคลุกฝุ่นเขราะขระไปก็ตาม เพราะความสะดวกและรวดเร็วกว่าหลายเท่า ทำให้เรือยนต์ในคลองสทิงหม้อค่อยๆ หายไป คลองสทิงหม้อจึงเงียบสนิท ถูกทิ้งให้รกร้างอยู่เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี ทางราชการจึงเริ่มโครงการแปรประโยชน์จากคลองที่ใช้คมนาคมมาเป็นคลองเพื่อการเกษตรกรรม โดยผันให้เป็นคลองน้ำจืด เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในการทำนาและอุปโภค ในช่วงฤดูแล้ง

เมื่อเปลี่ยนประโยชน์ของสทิงหม้อมาเป็นคลองเพื่อการเกษตรกรรม ก็น่าจะเป็นนิมิตใหม่ที่ราษฏรมีโอกาสขยายผลิตผลการเกษตรได้มากขึ้น ความเป็นอยู่ก็คงจะดีขึ้นตาม ถ้าวางระบบป้องกันและกำจัดวัชพืช ระบบป้องกันมลพิษที่จะทำให้น้ำเสีย ระบบความสะดวกที่ราษฎรจะสูบน้ำไปใช้ และที่สำคัญอย่างยิ่งคือ ปล่อยพันธุ์ปลาพันธุ์สัตว์น้ำให้เต็มคลอง วางระเบียบการจับสัตว์น้ำให้เป็นการรักษาธรรมชาติและบริโภคตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

นายอุดม ทักขระ นายก อบต.รำแดง อ.สิงหนคร จ.สงขลา กล่าวว่า โชคดีที่ทางการทำฝายกันไม่ให้น้ำเค็มเข้าคลองสทิงหม้อเสียก่อน เนื่องจากช่วงนั้นการเลี้ยงกุ้งกุลาดำกำลังเฟื่องฟู  หากทำฝายไม่ทัน ป่านนี้พื้นที่สองฝั่งคลองสทิงหม้อตั้งแต่หัวขี้เหล็กถึงป่าขวางคงเต็มไปด้วยนากุ้ง อาชีพ วัฒนธรรม สภาพสังคมของชาวลำคลองจะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง ที่สำคัญที่ดินบริเวณดังกล่าวจะถูกนายทุนกว้านซื้อ คนบ้านเราอาจจะไม่มีแผ่นดินอยู่ดังที่ปรากฏให้เห็นมาแล้วในบางพื้นที่

“ผืนดินบ้านเราเป็นพื้นที่เกษตรกรรม เราเป็นเกษตรกรโดยชาติภูมิ ถ้าไม่ชิงหนีไปอยู่ที่อื่น เราก็หนีไม่พ้นอาชีพเกษตร ไม่ว่าจะเป็นกสิกรรม หรือสัตวบาลที่มีคุณค่าทั้งสุขภาพตัวเองและความเป็นอยู่ของครอบครัว เพียงแต่เราเห็นประโยชน์ และใช้ประโยชน์จากคลองสทิงหม้อที่เปลี่ยนสภาพจากคลองน้ำเค็มเป็นคลองน้ำจืดให้คุ้มค่า ให้ยังคงเป็นสายเลือดใหม่ที่หล่อเลี้ยงชีวิตของพวกเราสืบไป”----------------------------------------

เรื่อง/ภาพ  : ภิรมย์ ศรีเมือง

 แสดงความคิดเห็น

ขณะนี้เว็บไซท์ได้ทำการติดตั้ง ระบบป้องกันข้อความอันไม่พึงปรารถนา แบบอัตโนมัติ (Automatic Spam Messege Fillter) ซึ่งอาจจะส่งผลให้การบันทึกความคิดเห็น ในบางกรณีเกิดความผิดพลาดได้ ถ้าหากระบบปฏิเสธ การแสดงความคิดเห็นของท่าน ขอให้ท่านลองส่งใหม่อีกครั้ง ถ้าหากข้อความข้อท่าน ไม่ใช่ข้อความอันไม่พึงปรารถนา ก็จะสามารถส่งได้เป็นปกติ

กรณีที่ท่านไม่ได้เป็นสมาชิก กรณีที่ท่านเป็นสมาชิก
ชื่อผู้ตั้งหัวข้อ  ! username
อี-เมล์ password
ข้อความ :: !
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Text Color Background Color Hyperlink Image : member only Horizontal Rule
งง ยิ้มยิงฟัน หน้าบึ้ง โกรธ ง่วง กรอกตา ยิ้ม แลบลิ้น ขยิบตา เยี่ยม มาดเท่ห์
ป้อนเลข 0 ในช่อง - > เพื่อเป็นการตรวจสอบและป้องกัน spam message
 Member username  password remember me  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน?  Go to top.
 Web Statistics : online 0 member(s) of 15 user(s). SoftGanz Group. My Sql Database Server. PHP. The Apache. Mozilla.
User count is 4649683 person(s) and 21143414 hit(s) since Jun,01 2004 , Total 449 member(s) , current hit time(s).