หน้าแรก ข่าว แหล่งงาน กระทู้ สมุดเยี่ยม
News home.


คอลัมน์ข่าว

ข่าวเลือกตั้ง [140]
ทั่วไป [444]
ศิลปวัฒนธรรม [21]
ชายแดนใต้ [122]
รัฐกิจ [10]
อาชญากรรม [102]
ข่าวการเมือง [220]
ท่องเที่ยว [94]
เศรษฐกิจ [85]
การศึกษา [74]
ข่าวแหล่งงาน [348]
สิ่งแวดล้อม [136]
กีฬา [8]
ประชาสังคม [26]
รายงานพิเศษ [65]
รายงานพิเศษ : หน้าหลัก.
“นายกฯอุดม”นำรำแดงสู่ความเข้มแข็งตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
โดย thaisouth team เมื่อ 15 ต.ค. 2549 22:50 น. ( ip )
click to view full image : 1_49.jpg , 69,383 bytes , 170x227 pixel
“นายกฯอุดม ทักขระ” นำตำบลรำแดงสู่ความเข้มแข็ง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นสมัยที่ 2 แล้วที่ประชาชนชาวรำแดง ให้ความไว้วางใจเลือก นายอุดม ทักขระ เข้ามาเป็นนายก อบต.รำแดง อ.สิงหนคร จ.สงขลา เพื่อพัฒนาตำบลรำแดงไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ของ อบต.รำแดง ที่ได้วางแนวทางไว้ คือ มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการ สร้างเศรษฐกิจพอเพียง สู่ความเข้มแข็งชุมชน ในปี 2550

“ทิศทางการพัฒนาได้วางไว้ครบทุกด้าน แต่วิสัยทัศน์ของเราคือการนำพาชุมชนไปสู่ความเข้มแข็ง และยั่งยืน  เราจึงพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านเดียวไม่ได้ ต้องพัฒนาด้านอื่นควบคู่ไปด้วย”นายกฯอุดมกล่าว

* ไฟฟ้า –ถนน ครอบคลุมทุกพื้นที่ 100%
แม้สภาพพื้นที่ของตำบลรำแดง ประชาชนส่วนใหญ่ยังต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งถนน ไฟฟ้า น้ำประปา ด้วยงบประมาณที่จำกัด ทำให้อบต.ไม่สามารถดำเนินการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในคราวเดียวได้ แต่ก็ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งขณะนี้อบต.ได้สนับสนุนงบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เข้ามาดำเนินการขยายเขตฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าสาธารณะ ซึ่งจะทำให้ตำบลรำแดงมีไฟฟ้าครอบคลุมทุกพื้นที่  รวมทั้งถนนก็เช่นกัน สภา อบต.ได้อนุมัติสร้างถนนสายหลักที่ ม.7 ซึ่งยังขาดอยู่ หลังแล้วเสร็จในปี 2550 จะทำให้ตำบลรำแดงมีถนนสายหลักครบ 100%

* โครงการเนื่องในปีมหามงคล
นอกจากนี้ปี 2549 นับเป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อบต.รำแดง ได้ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8  อบต.ชิงโค และ อบต.ทำนบ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการรักในหลวง ห่วงใยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉลองครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยปลูกต้นไม้ริมคลองชิงโค จำนวน 4,000 ต้น เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2549 และยังร่วมกับอำเภอสิงหนคร ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอสิงหนคร  อบต.ม่วงงาม  ปตท. สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดสงขลา ประชาชนชาวรำแดงและในพื้นที่ใกล้เคียง ปลูกหญ้าแฝก 100,000 กล้า ในวันที่ 10 สิงหาคม 2549 ที่ริมคลองสทิงหม้อ

*สำนักงาน อบต.หลังใหม่
ในส่วนของโครงการที่อบต.รำแดงกำลังดำเนินการอยู่ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2550 นั้น นายกฯ อุดม กล่าวว่า มีหลายโครงการด้วยกัน คือ โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น อุดหนุนงบให้ 3 ล้านบาท เป็นโครงการต่อเนื่องคาดว่าจะแล้วเสร็จ จะทำให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้ทั้ง 7 หมู่บ้าน, โครงการขุดสระ ม.2 อบจ.สงขลา สนับสนุนงบ 2.5 ล้านบาท, โครงการก่อสร้างโรงปุ๋ยชีวภาพ ม.2 เป็นงบบูรณาการจังหวัดตามนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพ อยู่ในโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงปุ๋ยชีวภาพ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเกษตรกรให้ลดการใช้ปุ๋ยเคมี และโครงการสร้างสำนักงาน อบต.หลังใหม่ แทนหลังเดิมซึ่งคับแคบ ไม่สะดวกในการให้บริการประชาชน ไปอยู่ที่ ม.2 ใจกลางชุมชน เป็นอาคาร 2 ชั้น ใช้งบ 2.5 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จในต้นปี นอกจากนี้ยังมีโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณะ คือ ป่าช้าหน้าแค ม.6 โดยจะทำถนน ปลูกต้นไม้ให้ร่มรื่น และบ้านห้วยแห้ง ม.1 ต.รำแดง

* สร้างกลุ่ม องค์กรเพื่อนำนโยบายสู่การปฎิบัติ
นอกจากการพัฒนาโครงการต่างๆ แล้ว ในปี 2550 ยังมีการมุ่งเน้นการให้บริการพื้นฐานในทุกด้าน อบต.จึงส่งเสริมการจัดตั้งองค์กรในตำบลรำแดง เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ โดยมีกลุ่ม องค์กร ต่างๆ ดังนี้ 1.กลุ่มทุนผู้ด้อยโอกาส เพื่อประสานงานชุมชนในการแก้ปัญหาความยากจนตามนโยบายของรัฐ มุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ เยาวชนผู้ด้อยโอกาส ครัวเรือนยากจนที่ได้แจ้งในบัญชีผู้ยากจน 2.กลุ่ม อปพร. มีการตั้งศูนย์ อปพร.ขึ้นเพื่อช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยต่างๆ โดยการพึ่งพาตนเอง 3.กองทุนอนุรักษ์คลองสทิงหม้อ เป็นการเสริมสร้างด้านสิ่งแวดล้อม โดยนำร่องขุดลอกคลองบริเวณ ม.5 และ ม.7 ภายใน 3 ปี คลองสทิงหม้อซึ่งยาว 7.5 กิโลเมตร จะต้องสะอาด พร้อมทั้งจัดแต่ภูมิทัศน์ให้สวยงาม และร่วมกันปลูกหญ้าแฝก ซึ่งถือเป็นโครงการที่ อบต.รำแดงส่งเข้าประกวด ตามโครงการด้านสิ่งแวดล้อมของ ปตท. 4.กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลรำแดง ดูแล ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ ของแม่บ้านในระดับหมู่บ้าน รวมทั้งดูแลกลุ่มดนตรีพื้นเมือง และการแสดงพื้นบ้าน 5.ศูนย์กีฬาตำบลรำแดง โดยสนับสนุนการจัดกีฬาทั้งหมด และ 6.สหกรณ์ผู้ผลิตและผู้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตำบลรำแดง จำกัด ขณะนี้กำลังยื่นขอจดทะเบียนอยู่  ซึ่งจะสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันเกษตร และให้บริการด้านการเกษตรแก่ประชาชนทั้ง 7 หมู่บ้าน

*ของบ 50 ล้านพัฒนาคลองสทิงหม้อ
เนื่องจาก อบต.รำแดง เป็นอบต.ขนาดเล็ก งบประมาณมีไม่มาก แต่นั้นก็ไม่ใช่อุปสรรคในการพัฒนา ด้านศักยภาพในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทำให้ อบต.รำแดงสามารถจัดทำโครงการที่เกินศักยภาพของตนเองได้ นายกฯ อุดม กล่าวว่า เนื่องจากคลองสทิงหม้อ เป็นแหล่งน้ำที่ใช้อุปโภค-บริโภค ของพี่น้องชาวรำแดง อบต.จึงร่วมกับ อบต.ทำนบ เสนอโครงการไปยังชลประทาน และสำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 8 อบจ.สงขลา ของบ 50 ล้านบาท เพื่อทำการขุดลอกคลองสทิงหม้อ และต่อเนื่องด้วยโครงการปรับปรุงคลองสายยู ซึ่งเป็นคลองคู่ขนานกับคลองสทิงหม้อ ผ่าน 5 ตำบล คือ ทำนบ ป่าขาด รำแดง ชะแล้ และบางเขียด เมื่อเราพัฒนาคลองทั้งสองสายน้ำแล้ว เมื่อเกิดอุทกภัยจะทำให้น้ำระบายได้เร็วยิ่งขึ้น ไม่ท่วมขัง สร้างความเดือดร้อนให้ชาวรำแดงเหมือนปีที่ผ่านมา ภายในเดือนกันยายนนี้ กรมทรัพยากรทางน้ำ ภาค 8 จะได้ลงพื้นที่สำรวจออกแบบเพื่อดำเนินการต่อไป

นอกจากนี้ยังมีโครงการเกินศักยภาพที่ อบต.รำแดงจะจัดทำขึ้นอีก คือการปรับถนนสาย ม.3 ป่าขาด ผ่าน ม.1 ต.รำแดง และ ม.1 ต.วัดขนุน และ สะพานข้ามคลองสทิงหม้อ 2 จุด คือ ม.2 ต.รำแดง และระหว่าง ม.7 รำแดง กับ ม.1 บ้านปะโอ ต.ม่วงงาม

*ห่วงงานประชาสัมพันธ์และจัดหาที่ดิน
การทำงานที่ผ่านมา แม้จะมีปัญหาอยู่บ้าง แต่นายกฯอุดม กล่าวว่า ก็ได้พยายามแก้ปัญหาอย่างดีที่สุด และสิ่งที่อยากพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปคือการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร โดยหอกระจายข่าว และเสียงตามสาย ซึ่งยังมีคุณภาพไม่ดีนัก  หากจะสร้างให้มีคุณภาพดีต้องใช้งบจำนวนมาก ซึ่ง อบต.ยังไม่พร้อมสำหรับงบในส่วนนี้ จึงได้จัดทำจดหมายข่าวทุกเดือน รวมทั้งวารสาร อบต. จะออกปีละ 2 ครั้ง เพื่อเผยแพร่ข่าวสารและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาร่วมตรวจสอบการทำงานของพวกเรา ส่วนโครงการหนึ่งที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้คือ การจัดหาที่ดินเพื่อสร้างศูนย์บริหารจัดการของเหลือใช้ (โรงงานรีไซเคิล) เพราะว่าที่ดินของตำบลรำแดงหายาก และมีราคาสูง

*ขอบคุณชาวรำแดง
สำหรับ นายกฯอุดม นั้นได้รับเลือกเข้ามาบริหาร อบต.รำแดงเป็นสมัยที่ 2 โดยการเลือกตั้งนายก โดยตรง ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2548 นอกจากตำแหน่งนายก อบต.แล้ว ยังเป็นรักษาการประธานชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสิงหนคร ประธานคณะกรรมการประสานแผน อำเภอสิงหนคร ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อำเภอสิงหนคร และประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดป่าขวาง ด้วยภาระหน้าที่อันหลากหลายนี้ ทำให้เขาต้องทำงานอย่างทุ่มเท และเสียสละ เป็นอย่างมาก แต่นายกฯอุดมก็ยังมุ่งมั่นทำทุกหน้าที่ให้ดีที่สุด

“ผมขอขอบคุณพี่น้องชาวรำแดงที่ให้ความไว้วางใจเลือกเข้ามาบริหาร อบต.รำแดงอีกสมัย ผมรู้สึกภาคภูมิใจมาก และจะทำงานอย่างเต็มความสามารถ ตามหลักการที่ทำยึดถือ คือการกระจายอำนาจ และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ซึ่งถือเป็นพลังอันเข้มแข็ง ที่จะนำไปสู่การพัฒนาแผ่นดินเกิดของเราให้มีความยั่งยืนต่อไป”
Comment #1
นายประเกียรติ สุวรร
Guest
Posted : 25-6-2551 15:48:02 ip : 203...243

ชื่นชมคลองสายยูและอยากเรียนเสนอเสนอให้ติดตั้งกังหันพลังงานลมแบบราชบุรี  สูบน้ำในคลองสายยูให้เกษตรกรทำนาหรือปลูกผักในอนาคต  โดยไม่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมัน  และอยากเห็นโครงการเตาเผาถ่านแบบ  200  ลิตร  โดยใช้ทรัพยากรลูกตาลโตนดหรือไม้ต่างๆ  เช่น  สะแก ( สังแก )  คูละ  เป้นต้น
 แสดงความคิดเห็น

ขณะนี้เว็บไซท์ได้ทำการติดตั้ง ระบบป้องกันข้อความอันไม่พึงปรารถนา แบบอัตโนมัติ (Automatic Spam Messege Fillter) ซึ่งอาจจะส่งผลให้การบันทึกความคิดเห็น ในบางกรณีเกิดความผิดพลาดได้ ถ้าหากระบบปฏิเสธ การแสดงความคิดเห็นของท่าน ขอให้ท่านลองส่งใหม่อีกครั้ง ถ้าหากข้อความข้อท่าน ไม่ใช่ข้อความอันไม่พึงปรารถนา ก็จะสามารถส่งได้เป็นปกติ

กรณีที่ท่านไม่ได้เป็นสมาชิก กรณีที่ท่านเป็นสมาชิก
ชื่อผู้ตั้งหัวข้อ  ! username
อี-เมล์ password
ข้อความ :: !
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Text Color Background Color Hyperlink Image : member only Horizontal Rule
งง ยิ้มยิงฟัน หน้าบึ้ง โกรธ ง่วง กรอกตา ยิ้ม แลบลิ้น ขยิบตา เยี่ยม มาดเท่ห์
ป้อนเลข 0 ในช่อง - > เพื่อเป็นการตรวจสอบและป้องกัน spam message
 Member username  password remember me  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน?  Go to top.
 Web Statistics : online 0 member(s) of 12 user(s). SoftGanz Group. My Sql Database Server. PHP. The Apache. Mozilla.
User count is 4649689 person(s) and 21143456 hit(s) since Jun,01 2004 , Total 449 member(s) , current hit time(s).