หน้าแรก ข่าว แหล่งงาน กระทู้ สมุดเยี่ยม
News home.


คอลัมน์ข่าว

ข่าวเลือกตั้ง [140]
ทั่วไป [444]
ศิลปวัฒนธรรม [21]
ชายแดนใต้ [122]
รัฐกิจ [10]
อาชญากรรม [102]
ข่าวการเมือง [220]
ท่องเที่ยว [94]
เศรษฐกิจ [85]
การศึกษา [74]
ข่าวแหล่งงาน [348]
สิ่งแวดล้อม [136]
กีฬา [8]
ประชาสังคม [26]
รายงานพิเศษ [65]
ผลการเลือกตั้ง ส.ว.ภาคใต้ แบบไม่เป็นทางการ
โดย thaisouth team เมื่อ 3 มี.ค. 2551 08:07 น. ( ip )
กระบี่
     
      จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 278764 คน
      จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 179224 คน
      บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 159926 บัตร
      ไม่ประสงค์ลงคะแนน 14199 บัตร
      บัตรเสีย 5099 บัตร
     
      รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
      หมายเลข 1 นาย ภิญโญ สายนุ้ย 60030 คะแนน
      หมายเลข 2 นาย แสงชัย วสุนธรา 54479 คะแนน
      หมายเลข 3 นาย ฉลวย รอดเกิด 22521 คะแนน

ชุมพร
     
      จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 347497 คน
      จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 215180 คน
      บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 194059 บัตร
      ไม่ประสงค์ลงคะแนน 17339 บัตร
      บัตรเสีย 3782 บัตร
     
      รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
       หมายเลข 2 พล.ต.กลชัย สุวรรณบูรณ์ 122964 คะแนน
      หมายเลข 1 นาย ฉัตรภากร จันทรมงคล 49725 คะแนน
      หมายเลข 3 นาย อดิศักดิ์ พุ่มพัว 20943 คะแนน


ตรัง
     
      จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 419603 คน
      จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 290016 คน
      บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 271145 บัตร
      ไม่ประสงค์ลงคะแนน 13481 บัตร
      บัตรเสีย 5390 บัตร
     
      รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
      หมายเลข 3 นาย วิเชียร คันฉ่อง 133663 คะแนน
      หมายเลข 2 นาย ชวลา สัมพันธรัตน์ 111965 คะแนน
      หมายเลข 1 นาย เรวัตตะ ฮุนพงษ์สิมานนท์ 14945 คะแนน

นครศรีธรรมราช
     
      จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 1076951 คน
      จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 612114 คน
      บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 550193 บัตร
      ไม่ประสงค์ลงคะแนน 34919 บัตร
      บัตรเสีย 27002 บัตร
     
      รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
      หมายเลข 2 นาย สิริวัฒน์ ไกรสินธุ์ 331050 คะแนน
      หมายเลข 4 นาย สวัสดิ์ แกล้วทนงค์ 217635 คะแนน

นราธิวาส
     
      จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 455972 คน
      จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 275784 คน
      บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 228371 บัตร
      ไม่ประสงค์ลงคะแนน 31336 บัตร
      บัตรเสีย 16077 บัตร
     
      รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
       หมายเลข 2 นาย มูหามะรอสดี บอตอ 118530 คะแนน
      หมายเลข 1 นาย แวดือราแม แวดาโอะ 108637 คะแนน

ปัตตานี
     
      จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 403708 คน
      จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 235573 คน
      บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 200843 บัตร
      ไม่ประสงค์ลงคะแนน 19767 บัตร
      บัตรเสีย 14963 บัตร
     
      รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
      หมายเลข 1 ผศ.ดร.วรวิทย์ บารู 101587 คะแนน
      หมายเลข 3 นาย อับดุลรอนิ กาหะมะ 49667 คะแนน
      หมายเลข 4 นาย เพิ่ม นิลรัตน์ 33660 คะแนน

พังงา
     
      จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 174636 คน
      จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 106993 คน
      บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 83352 บัตร
      ไม่ประสงค์ลงคะแนน 17786 บัตร
      บัตรเสีย 5855 บัตร
     
      รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
      หมายเลข 1 นาย มานพน้อย วานิช 82926 คะแนน

     
พัทลุง
     
      จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 351983 คน
      จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 254488 คน
      บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 236784 บัตร
      ไม่ประสงค์ลงคะแนน 12958 บัตร
      บัตรเสีย 4746 บัตร
     
      รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
       หมายเลข 3 นาย เจริญ ภักดีวานิช 122149 คะแนน
      หมายเลข 2 นาง นาที รัชกิจประการ 78357 คะแนน
      หมายเลข 1 นาย สุทธิชัย หนูนวล 11305 คะแนน

ภูเก็ต
     
      จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 219281 คน
      จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 104339 คน
      บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 85394 บัตร
      ไม่ประสงค์ลงคะแนน 16357 บัตร
      บัตรเสีย 2588 บัตร
     
      รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
       หมายเลข 1 นาง ธันยรัศม์ อัจฉริยะฉาย 39375 คะแนน
      หมายเลข 3 นาย เชิดชัย วงศ์เสรี 35470 คะแนน
      หมายเลข 2 นาย อดิเรก เอ่งฉ้วน 9954 คะแนน

ยะลา
     
      จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 298018 คน
      จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 174497 คน
      บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 130014 บัตร
      ไม่ประสงค์ลงคะแนน 32227 บัตร
      บัตรเสีย 12256 บัตร
     
      รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
       หมายเลข 1 นาย ต่วนอับดุลเลาะ ดาโอ๊ะมารียอ 58369 คะแนน
      หมายเลข 2 นาย ระเด่น สะมะแอ 57080 คะแนน
      หมายเลข 3 นาง เบกำยาน ปาทาน 13639 คะแนน

ระนอง
     
      จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 112693 คน
      จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 71021 คน
      บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 64461 บัตร
      ไม่ประสงค์ลงคะแนน 4918 บัตร
      บัตรเสีย 1642 บัตร
     
      รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
       หมายเลข 7 นาย พรพจน์ กังวาล 19797 คะแนน
      หมายเลข 8 นาย เสรี เจริญผล 9746 คะแนน
      หมายเลข 6 นาย กัณตภณ ผกากาญจน์ 9246 คะแนน

สงขลา
     
      จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 924308 คน
      จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 553553 คน
      บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 485231 บัตร
      ไม่ประสงค์ลงคะแนน 48527 บัตร
      บัตรเสีย 19795 บัตร
     
      รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
      หมายเลข 1 นาย ประเสริฐ ชิตพงศ์ 234180 คะแนน
      หมายเลข 5 นาย ก่อซี อุเซ่ง 101235 คะแนน
      หมายเลข 8 นาย เกียรติ เจริญวิริภาพ 45919 คะแนน

สตูล
     
      จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 192083 คน
      จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 127962 คน
      บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 116646 บัตร
      ไม่ประสงค์ลงคะแนน 7328 บัตร
      บัตรเสีย 3988 บัตร
     
      รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
       หมายเลข 1 นาย สุริยา ปันจอร์ 84179 คะแนน
      หมายเลข 2 นาย สันติศักดิ์ ศิริศักดิ์ 31837 คะแนน

สุราษฎร์ธานี
     
      จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 688950 คน
      จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 405517 คน
      บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 369574 บัตร
      ไม่ประสงค์ลงคะแนน 27839 บัตร
      บัตรเสีย 8104 บัตร
     
      รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
      หมายเลข 1 พล.ต.ท. มาโนช ไกรวงศ์ 168324 คะแนน
      หมายเลข 2 พล.ต.ต. ภูวดล กระแสอินทร์ 137488 คะแนน
      หมายเลข 4 นาย ประชุม เจนเจริญวงศ์ 47159 คะแนน


สรุปยอดใช้สิทธิ 55.9%
     
      อนึ่ง นายอภิชาต สุขัคคานนท์ ประธานกกต. แถลงข่าวผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ ณ เวลา 20.33 น. คิดเป็น 99.38 % โดยจากจำนวนผู้มีสิทธิทั้งประเทศ 44,909,032 คน มาใช้สิทธิ 25,025,423 คิดเป็น 55.9 % บัตรเสีย 909,894 คิดเป็น 3.6 % ในขณะที่มีบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนนหรือโนโหวต 2,042,590 คิดเป็น 8.1 %ข่าว ผู้จัดการ
 แสดงความคิดเห็น

ขณะนี้เว็บไซท์ได้ทำการติดตั้ง ระบบป้องกันข้อความอันไม่พึงปรารถนา แบบอัตโนมัติ (Automatic Spam Messege Fillter) ซึ่งอาจจะส่งผลให้การบันทึกความคิดเห็น ในบางกรณีเกิดความผิดพลาดได้ ถ้าหากระบบปฏิเสธ การแสดงความคิดเห็นของท่าน ขอให้ท่านลองส่งใหม่อีกครั้ง ถ้าหากข้อความข้อท่าน ไม่ใช่ข้อความอันไม่พึงปรารถนา ก็จะสามารถส่งได้เป็นปกติ

กรณีที่ท่านไม่ได้เป็นสมาชิก กรณีที่ท่านเป็นสมาชิก
ชื่อผู้ตั้งหัวข้อ  ! username
อี-เมล์ password
ข้อความ :: !
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Text Color Background Color Hyperlink Image : member only Horizontal Rule
งง ยิ้มยิงฟัน หน้าบึ้ง โกรธ ง่วง กรอกตา ยิ้ม แลบลิ้น ขยิบตา เยี่ยม มาดเท่ห์
ป้อนเลข 0 ในช่อง - > เพื่อเป็นการตรวจสอบและป้องกัน spam message
 Member username  password remember me  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน?  Go to top.
 Web Statistics : online 0 member(s) of 12 user(s). SoftGanz Group. My Sql Database Server. PHP. The Apache. Mozilla.
User count is 4649680 person(s) and 21143398 hit(s) since Jun,01 2004 , Total 449 member(s) , current hit time(s).