หน้าแรก ข่าว แหล่งงาน กระทู้ สมุดเยี่ยม
News home.


คอลัมน์ข่าว

ข่าวเลือกตั้ง [140]
ทั่วไป [444]
ศิลปวัฒนธรรม [21]
ชายแดนใต้ [122]
รัฐกิจ [10]
อาชญากรรม [102]
ข่าวการเมือง [220]
ท่องเที่ยว [94]
เศรษฐกิจ [85]
การศึกษา [74]
ข่าวแหล่งงาน [348]
สิ่งแวดล้อม [136]
กีฬา [8]
ประชาสังคม [26]
รายงานพิเศษ [65]
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) รับหลายอัตรา
โดย thaisouth team เมื่อ 4 พ.ย. 2554 10:46 น. ( ip )
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซ.พัฒนาการ 18 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์  0-2717-3000-29 ต่อ 255


ผู้จัดการฝ่ายโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร
-วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบริหาร การจัดการ การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 10 ปี
-หากมีประสบการณ์บริหารธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน หรือด้านการศึกษา ด้านการทำงานร่วมกับชาวต่างประเทศ จะพิจารณาเป็นพิเศษ


นักเคมี  1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร
-วุฒิปริญญาตรี สาขาเคมี เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
-หากมีประสบการณ์งานห้องปฏิบัติการ พิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร
-วุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
-มีความรู้ความสามารถในงานบริหารงานทั่วไป อาทิ งานเอกสาร งานบันทึกการประชุม ฯลฯ
-มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
-มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
-มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
-หากมีประสบการณ์ เกี่ยวกับงานบริการโครงการ IT, MIS, ERP จะเป็นประโยชน์ต่อการทำงาน


เจ้าหน้าที่ MIS Project Support 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร
-วุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์ในการจัดการฐานข้อมูล หรือระบบสารสนเทศ อย่างน้อย 3 ปี
-มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ระดับดีมาก และระบบ Network เป็นอย่างดี
-มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน และมีจิตใจบริการ
-หากมีความรู้เรื่องระบบ ERP, CRM, BI จะพิจารณาเป็นพิเศษ


ผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Auditor) 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร
-วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5
-มีประสบการณ์ทางด้านการตรวจสอบภายใน 2 ปีขึ้นไป
-ถ้ามี CIA หรือ CPIAT จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS-Office ได้เป็นอย่างดี

Strategic Marketing 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร
-วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบริหารจัดการธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
-มีทักษะในการนำเสนอสินค้า
-มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษระดับดี
-มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานและอินเตอร์เน็ตได้ในระดับดี
-หากมีประสบการณ์ทางด้านการกำหนดโปรโมชั่นต่าง ๆ หรือเคยจัดกิจกรรมทางการตลาดจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรม 7 ตำแหน่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร
-วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5
-มีประสบการณ์ด้านฝึกอบรมสัมมนา มีความรู้ความสามารถในงานอุตสาหกรรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือการบริหารจัดการการเพิ่มผลิตภาพในโรงงาน เช่น 5S QCC Kaizen TQM TPM Lean หรือ TPS
-มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษระดับดี

พนักงานธุรการ (สัญญาจ้าง 5 เดือน) 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร
-เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
-วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
-มีบุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความละเอียดรอบคอบ

พนักงานสอบเทียบเครื่องมือ (สัญญาจ้าง 1 ปี) 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร
-วุฒิปวส. สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
-มีความรู้ทักษะช่าง และมีความละเอียดรอบคอบ
-มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
-หากมีประสบการณ์ด้านสอบเทียบ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานอาร์ตเวิร์ก จัดหน้าหนังสือ 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร
-วุฒิปริญญาตรี เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5
-มีประสบการณ์งานจัดหน้าหนังสืออย่างน้อย 3 ปี
-มีความถนัดในการจัดหน้าหนังสือด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ พื้นฐาน และ InDesign
-สามารถจัดสูตรและสมการทางคณิตศาสตร์ได้เป็นอย่างดี
-หากมีความสามารถในงานออกแบบสิ่งพิมพ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Graphic Designer 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร
-วุฒิปริญญาตรี สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5
-มีความสามารถใช้โปรแกรม Illustrator, Photoshop, InDesign  (for Mac & for Window)

พนักงานคลังสินค้า 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร
-เฉพาะเพศ ชาย
-วุฒิปริญาตรีขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
-มีประสบการณ์เกี่ยวกับสต๊อกจะพิจารณาเป็นพิเศษ
-สามารถใช้อินเตอร์เน็ต และโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน MS.Word , MS.Excel ได้ดี

พนักงานขายโฆษณา 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร
-เพศชาย/หญิง (หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) อายุไม่เกิน 35 ปี
-วุฒิ ปวส.ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
-มีประสบการณ์ด้านการขายโฆษณา และสื่อสิ่งพิมพ์ หรือที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ปี
-มีทักษะในด้านการเจรจาต่อรอง
-มีความสามารถในการจูงใจลูกค้าให้หันมาสนใจสินค้าของบริษัท ฯ
-มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์
-มีใจรักงานขายและรักงานบริการ
-มีมนุษยสัมพันธ์ดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส พูดจาดี สุภาพเรียบ
-ซื่อสัตย์ ขยันและอดทนในการทำงาน
-หากมีประสบการณ์ทางด้านนี้โดยตรงจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานบัญชี  1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร
-เพศชาย/หญิง อายุ 22-25 ปี
-วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
-สามารถใช้โปรแกรมMS.Office(Word, Excel, Power Point) ได้เป็นอย่างดี และใช้เครื่องคำนวณเลข และเครื่องใช้สำนักงานได้ดี
-มีความละเอียดรอบครอบ ขยัน อดทน

วิธีการรับสมัครงาน
ผู้สนใจสมัครได้ที่ http://www.tpa.or.th  สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซ.พัฒนาการ 18 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554
 แสดงความคิดเห็น

ขณะนี้เว็บไซท์ได้ทำการติดตั้ง ระบบป้องกันข้อความอันไม่พึงปรารถนา แบบอัตโนมัติ (Automatic Spam Messege Fillter) ซึ่งอาจจะส่งผลให้การบันทึกความคิดเห็น ในบางกรณีเกิดความผิดพลาดได้ ถ้าหากระบบปฏิเสธ การแสดงความคิดเห็นของท่าน ขอให้ท่านลองส่งใหม่อีกครั้ง ถ้าหากข้อความข้อท่าน ไม่ใช่ข้อความอันไม่พึงปรารถนา ก็จะสามารถส่งได้เป็นปกติ

กรณีที่ท่านไม่ได้เป็นสมาชิก กรณีที่ท่านเป็นสมาชิก
ชื่อผู้ตั้งหัวข้อ  ! username
อี-เมล์ password
ข้อความ :: !
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Text Color Background Color Hyperlink Image : member only Horizontal Rule
งง ยิ้มยิงฟัน หน้าบึ้ง โกรธ ง่วง กรอกตา ยิ้ม แลบลิ้น ขยิบตา เยี่ยม มาดเท่ห์
ป้อนเลข 0 ในช่อง - > เพื่อเป็นการตรวจสอบและป้องกัน spam message
 Member username  password remember me  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน?  Go to top.
 Web Statistics : online 0 member(s) of 13 user(s). SoftGanz Group. My Sql Database Server. PHP. The Apache. Mozilla.
User count is 4649681 person(s) and 21143403 hit(s) since Jun,01 2004 , Total 449 member(s) , current hit time(s).