หน้าแรก ข่าว แหล่งงาน กระทู้ สมุดเยี่ยม
News home.


คอลัมน์ข่าว

ข่าวเลือกตั้ง [140]
ทั่วไป [444]
ศิลปวัฒนธรรม [21]
ชายแดนใต้ [122]
รัฐกิจ [10]
อาชญากรรม [102]
ข่าวการเมือง [220]
ท่องเที่ยว [94]
เศรษฐกิจ [85]
การศึกษา [74]
ข่าวแหล่งงาน [348]
สิ่งแวดล้อม [136]
กีฬา [8]
ประชาสังคม [26]
รายงานพิเศษ [65]
กรมสรรพากร รับลูกจ้างชั่วคราว 231 ตำแหน่ง
โดย thaisouth team เมื่อ 31 มี.ค. 2555 16:21 น. ( ip )
กรมสรรพากร ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
โทรศัพท์  0-2272-8000  รับลูกจ้างชั่วคราว  อัตรา 231 ตำแหน่ง


กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
1.บุคลากร (3 อัตรา)
-วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ทางการบริหารงานบุคคล ทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 เมษายน 2555 ในวันและเวลาราชการ ณ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร อาคารกรมสรรพากร ชั้น 14 ซ.พลหโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-2272-9322

ศูนย์สำรวจและติดตามธุรกิจนอกระบบ
1.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง
-วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางการบัญชี (2 อัตรา)
-วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (2 อัตรา)
-วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (1 อัตรา)
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 เมษายน 2555 ในวันและเวลาราชการ ณ ศูนย์สำรวจและติดตามธุรกิจนอกระบบ อาคารกรมสรรพากร ชั้น 20 ซ.พลหโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-2272-9015, 0-2272-8965

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาแก่เจ้าหน้าที่สรรพากร
1.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง (3 อัตรา)
-วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การบัญชี เศรษฐศาสตร์

2.เจ้าพนักงานภาษีสรรพากร (1 อัตรา)
-วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาพาณิชยการ ทุกสาขา
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 เมษายน 2555 ในวันและเวลาราชการ ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาแก่เจ้าหน้าที่สรรพากร อาคารกรมสรรพากร ชั้น 20 ซ.พลหโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-2272-9660

สำนักบริหารกลาง
1.บุคลากร (1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์

2.พนักงานภาษีสรรพากร
-วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางศิลปประยุกต์ ทางศิลปกรรม ทางการถ่ายภาพ ทางช่างภาพ ทางการถ่ายภาพและภาพยนตร์ ทางเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดีทัศน์ ทางการออกแบบ ทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางช่างอิเล็กทรอนิกส์ ทางวิจิตรศิลป์ (3 อัตรา)
-วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา (8 อัตรา)
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 เมษายน 2555 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักบริหารกลาง อาคารกรมสรรพากร ชั้น 5 ซ.พลหโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-2272-8137, 0-2272-8265

สำนักตรวจสอบภาษีกลาง
1.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง
-วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ (20 อัตรา)
-วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี (15 อัตรา)

2.พนักงานภาษีสรรพากร (25 อัตรา)
-วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางการบัญชี
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 เมษายน 2555 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักตรวจสอบภาษีกลาง อาคารกรมสรรพากร ชั้น 26 ซ.พลหโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-2272-8454, 0-2272-9108, 0-2272-9478

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.พนักงานภาษีสรรพากร
-วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางการบัญชี ทางการตลาด ทางการจัดการ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (12 อัตรา)
-วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ ทางช่างไฟฟ้า ทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางช่างอิเล็กทรอนิกส์ (8 อัตรา)
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 เมษายน 2555 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 1 ซ.พลหโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-2272-8744

สำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่
1.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง (20 อัตรา)
-วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางการบัญชี

2.พนักงานภาษีสรรพากร (20 อัตรา)
-วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาพาณิชยการ
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 เมษายน 2555 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ อาคารกรมสรรพากร ชั้น 9 ซ.พลหโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-2272-9263

สำนักมาตรฐานการกำกับและตรวจสอบภาษี
1.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง
-วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางการบัญชี (1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ (1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการบัญชี (1 อัตรา)
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 เมษายน 2555 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักมาตรฐานการกำกับและตรวจสอบภาษี อาคารกรมสรรพากร ชั้น 18 ซ.พลหโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-2272-9803

สำนักมาตรฐานการจัดเก็บภาษี
1.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง
-วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี (2 อัตรา)
-วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ (4 อัตรา)
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 เมษายน 2555 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักมาตรฐานการจัดเก็บภาษี อาคารกรมสรรพากร ชั้น 19 ซ.พลหโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-2272-8576

สำนักมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร
1.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง (2 อัตรา)
-วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางการบัญชี

2.พนักงานภาษีสรรพากร (2 อัตรา)
-วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางการบัญชี
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 เมษายน 2555 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร อาคารกรมสรรพากร ชั้น 17 ซ.พลหโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-2272-9166

สำนักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์
1.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง
-วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางการบัญชี (5 อัตรา)
-วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี (3 อัตรา)
-วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (17 อัตรา)
-วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (14 อัตรา)

2.พนักงานภาษีสรรพากร
-วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (2 อัตรา)
-วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการบัญชี (3 อัตรา)
-วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาพณิชยการ (5 อัตรา)
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 เมษายน 2555 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ อาคารกรมสรรพากร ชั้น 27 ซ.พลหโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-2272-8789

สำนักสืบสวนและคดี
1.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง (1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์

2.พนักงานภาษีสรรพากร (3 อัตรา)
-วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางการบัญชี
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 เมษายน 2555 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักสืบสวนและคดี อาคารกรมสรรพากร ชั้น 15 ซ.พลหโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-2272-9202

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
1.บุคลากร
-วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา (7 อัตรา)
-วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการจัดการทั่วไป ทางการบริหารทั่วไป (2 อัตรา)
-วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (2 อัตรา)
-วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางภาษาอังกฤษ (2 อัตรา)
-วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ (2 อัตรา)
-วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ทางการบริหารงานบุคคล ทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร (2 อัตรา)

2.พนักงานภาษีสรรพากร (2 อัตรา)
-วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาพณิชยการ


วิธีการรับสมัครงาน
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 เมษายน 2555 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารกรมสรรพากร ชั้น 16 ซ.พลหโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไทกรุงเทพฯ โทร.0-2272-8135, 0-2272-8515, 0-2272-8516
 แสดงความคิดเห็น

ขณะนี้เว็บไซท์ได้ทำการติดตั้ง ระบบป้องกันข้อความอันไม่พึงปรารถนา แบบอัตโนมัติ (Automatic Spam Messege Fillter) ซึ่งอาจจะส่งผลให้การบันทึกความคิดเห็น ในบางกรณีเกิดความผิดพลาดได้ ถ้าหากระบบปฏิเสธ การแสดงความคิดเห็นของท่าน ขอให้ท่านลองส่งใหม่อีกครั้ง ถ้าหากข้อความข้อท่าน ไม่ใช่ข้อความอันไม่พึงปรารถนา ก็จะสามารถส่งได้เป็นปกติ

กรณีที่ท่านไม่ได้เป็นสมาชิก กรณีที่ท่านเป็นสมาชิก
ชื่อผู้ตั้งหัวข้อ  ! username
อี-เมล์ password
ข้อความ :: !
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Text Color Background Color Hyperlink Image : member only Horizontal Rule
งง ยิ้มยิงฟัน หน้าบึ้ง โกรธ ง่วง กรอกตา ยิ้ม แลบลิ้น ขยิบตา เยี่ยม มาดเท่ห์
ป้อนเลข 0 ในช่อง - > เพื่อเป็นการตรวจสอบและป้องกัน spam message
 Member username  password remember me  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน?  Go to top.
 Web Statistics : online 0 member(s) of 12 user(s). SoftGanz Group. My Sql Database Server. PHP. The Apache. Mozilla.
User count is 4648914 person(s) and 21142198 hit(s) since Jun,01 2004 , Total 449 member(s) , current hit time(s).