ทต.ปริกรับรางวัลพระปกเกล้าด้านการสร้างเครือข่าย
ข่าว >> ข่าวการเมือง (ข่าว)
เทศบาลตำบลปริก อ.สะเดา จ.สงขลา ได้รับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2555 ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม จากสถาบันพระปกเกล้า โดยมีพิธีมอบรางวัลในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้อง ESCAP HALL ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถ.ราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร

นายสุริยา ยีขุน นายกเทศมนตรีตำบลปริก กล่าวว่า รางวัลพระปกเกล้า มีทั้งหมด 3 ประเภท คือประเภทการมีส่วนร่วม ประเภทการสร้างเครือข่าย และประเภทการสร้างความสมานฉันท์ เทศบาลตำบลปริกได้รับรางวัลในด้านการสร้างเครือข่ายองค์กรภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ซึ่งคณะกรรมการของสถาบันพระปกเกล้าได้ลงมาตรวจสอบในพื้นที่ และพูดคุยกับชาวบ้านโดยไม่แจ้งให้เทศบาลทราบ จากนั้นได้มาตรวจสอบเอกสาร และสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภา ประชาชน แกนนำชุมชน และภาคีเครือข่าย

เหตุที่ทำให้เทศบาลตำบลปริกได้รับรางวัลในปีนี้ นายสุริยา กล่าวว่า  น่าจะมี 3 ประเด็น คือ 1. กลยุทธ์ในการสร้างเครือข่าย ขณะนี้เครือข่ายภายใต้การขับเคลื่อนสู่ตำบลสุขภาวะของเทศบาลตำบลปริกมีประมาณ 60 พื้นที่ ที่เป็นเครือข่ายหลัก และอีก 40 พื้นที่ที่เป็นเครือข่ายเสริม ซึ่งเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง 2.เมื่อสร้างเครือข่ายแล้ว ยังมีการติดต่อ ขยายผล ให้เกิดความยั่งยืน และ 3. ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการสร้างเครือข่าย ซึ่งปัจจัยแห่งความสำเร็จ คือการสร้างกระบวนการเรียนรู้ผ่านการจัดการเครือข่าย ซึ่งทำให้เห็นว่าจะทำงานภายใต้องค์กรปกครองท้องถิ่นอย่างเดียว ไม่ได้ ต้องไปชวนเพื่อนมาช่วยคิด ไปร้อยกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ มาร่วมด้วย โดยทำกิจกรรมที่สอดคล้องกับเรื่องของสิ่งแวดล้อม ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เป็นต้น โดยเทศบาลตำบลปริกได้ขับเคลื่อนงานด้านการสร้างเครือข่ายสู่ตำบลสุขภาวะ มาประมาณ 4-6 ปีที่แล้ว และดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

สำหรับเครือข่ายจากพื้นที่ต่างๆ จะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันที่เทศบาลตำบลปริก จากการสนับสนุนของ สสส. ครั้งละ 4 คืน 5 วัน โดยมีการลงฐานการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อสร้างกระบวนการการเรียนรู้ในระดับพื้นที่ และช่วยยกระดับองค์กรปกครองท้องถิ่นด้วยกัน ส่วนภาครัฐ หรือภาคประชาสังคมต่างๆ ที่ทำกิจกรรมการสร้างเครือข่ายร่วมกัน ก็มีสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสะเดา สำนักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัด สำนักงานพลังงานจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชน กศน. และมูลนิธิต่างๆ เป็นต้น

"สำหรับเครือข่ายที่มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเทศบาลตำบลปริกแล้ว  ก็จะนำความรู้ที่ได้กลับไปใช้ในพื้นที่ เพื่อขยายผลต่อไป โดยต่อยอดจากสิ่งที่มีอยู่เดิม สิ่งสำคัญอีกประการของเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ตำบลปริก คือ เป็นเวทีแห่งการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงความคิด เมื่อผ่านการแลกเปลี่ยนกับเราแล้ว เขาจะได้ความคิดกลับไปใช้ให้เข้ากับบริบทในพื้นที่ตัวเองได้"นายสุริยากล่าว

สำหรับในปี 2555 ในภาคใต้มี อปท. 7 แห่งด้วยกันที่ได้รับรางวัล คือ 1.รางวัลพระปกเกล้าทองคำ ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและสมานฉันท์ ได้แก่ อบจ.สตูล, ทน.ยะลา
2.รางวัลพระปกเกล้าทองคำ ด้านการสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม ได้แก่ ทม.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
3.รางวัลพระปกเกล้า ด้านความโปร่งใสและการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้แก่ อบจ.ปัตตานี และทม.ท่าข้าม จ.สุราษฎร์ธานี
4.รางวัลพระปกเกล้า ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม ได้แก่ ทต.ปริก และอบต.ท่าข้าม จ.สงขลา

โดย thaisouth team   เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2555 22:28:46 น.