ด่วน ศูนย์การทหารปืนใหญ่ รับนายทหารประทวนในหน่วยทหารปืนใหญ่ 120 อัตรา
ข่าว >> ข่าวแหล่งงาน (ข่าว)
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุนที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการ เหล่าทหารปืนใหญ่ เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนในหน่วยทหารปืนใหญ่ ส่วนกำลังรบ จำนวน 120 อัตรา ดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก

1.เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 ที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการในเหล่าทหารปืนใหญ่อย่างน้อย 1 ปี หรือเป็นทหารกองประจำการในเหล่าทหารปืนใหญ่ที่รับราชการมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี และจะครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนประเภท 1 ชั้นที่ 1 ใน 1 พฤษภาคม 2556 โดยมีอายุไม่เกิน 25 ปี (ไม่รับสมัครทหารกองหนุนที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร และทหารกองประจำการที่สมัครรับราชการต่อ)

2.สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.), สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หรือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้การรับรอง

3.ไม่มีโรคที่ขัดต่อการรับราชการ มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทางและขนาดร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 และฉบับที่แก้ไข เพิ่มเติม

4.เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการขอแต่งตั้งยศเป็นนายทหารประทวนตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ.2507 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

5.มีสัญชาติไทยและบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหาร สัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่สัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้

6.เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

7.ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษา

8.ไม่อยู่ในสมณะเพศ

9.ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้นแต่ความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ

10.ไม่เคยเป็นผู้ถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ

11.ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม

12.ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ หรืออยู่ระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา

13.ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบหรือการสอบคัดเลือกเข้าเป็นข้าราชการทหารมาก่อน

วิธีการรับสมัครงาน

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สโมสรนายทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โทร.0-3648-6433-4 ต่อ 39023 และ 08-5407-2946 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 มกราคม 2556 ในวันและเวลาราชการ หรือดาวน์โหลดใบสมัครผ่านเว็บไซต์ http://artycenter.rta.mi.th

โดย thaisouth team   เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2556 12:25:16 น.