เที่ยวสวนประวัติศาสตร์ป๋าเปรม
ท่องเที่ยว >> แหล่งท่องเที่ยว (สารคดี)
สวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ตั้งอยู่บริเวณเชิงสะพานติณสูลานนท์ ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เป็นสถานที่ที่ชาวสงขลาและผู้มีจิตศรัทธาในคุณความดี ความเสียสละของ ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

ร่วมมือกันจัดสร้างขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติ โดยสร้างอาคารอเนกประสงค์ เพื่อเป็นสถานที่ประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ ปัจจุบันปรับปรุงเป็นหอประวัติ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณเป็น สวนสาธารณะ แหล่งเรียนรู้ป่าชายเลน ค่ายพักแรม(Camping) เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแหล่งหนึ่งของจังหวัดสงขลา

โดยนายบัญญัติ จันทน์เสนะ ขณะดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยทีมงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเป็นศูนย์กลางความร่วมมือของผู้มีจิตศรัทธาในการก่อสร้าง
ต่อมา มูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ได้เข้ามาเป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการ ดูแล บำรุงรักษา จนถึงปัจจุบัน สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ได้รับการพัฒนา มีความก้าวหน้ามาเป็นลำดับ เปิดบริการต่อสาธารณชน ในปี พ.ศ. 2552 และมีเป้าหมายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเต็มรูปแบบ โดยเชื่อมโยงกับสถานที่แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ (Aquarium) วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ และแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ในจังหวัดสงขลา

สภาพ ปัจจุบัน สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ มีพื้นที่ 140 ไร่ ตั้งอยู่ที่เชิงสะพานติณสูลานนท์ หมู่ที่ 2 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลาแบ่งพื้นที่ตามรูปแบบของการใช้ประโยชน์ เป็น 3 ส่วน ด้วยกัน คือ


บริเวณที่ 1 (Zone 1) ประกอบด้วย หอประวัติพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ รูปเหมือน พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ และบ้านพธำมะรงค์ (จำลอง) เพื่อเชิดชูเกียรติคุณงามความดีของ ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษบริเวณที่ 2 (Zone 2) ประกอบด้วย สวนสาธารณะ ประติมากรรมกลางแจ้ง สวนพฤกษศาสตร์ สวนตาลโตนด แหล่งน้ำกลางสวน เวทีเปิด อัฒจันทร์ธรรมชาติ ลานวัฒนธรรมกลางแจ้ง ศูนย์จำหน่ายเครื่องดื่ม อาคารบริการท่าเทียบเรือ และศูนย์บริการท่องเที่ยวทางน้ำ

บริเวณที่ 3 (Zone 3) ประกอบด้วย ศูนย์บริการการเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน มีสะพานเดินศึกษาธรรมชาติชีวภาพป่าชายเลน (walk way) ความยาว 800 เมตร มีศาลานิทรรศการ 4 ศาลา เพื่อศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับป่าชายเลน มีลานพักแรม (Camping) สำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ตลอดจนศูนย์ฝึกอบรม (ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 11) อาคารบ้านพักพนักงาน และ เรือนเพาะชำสำหรับสวนประวัติศาสตร์ป๋าเปรม เปิดใ้ห้บริการทุกวัน ในเวลา 06.00-20.00 น.
ความหมายของประติมากรรมในสวนประวัติศาสตร์
ประติมากรรมหยดน้ำ  ความหมาย ดังหยดน้ำที่สร้างความชุ่มฉ่ำให้กับทุกๆคน เพราะเมื่อคนทำความดีก็จะเกิดความ ปิติยินดี  จึงสร้างประติมากรรมของรูปหยดน้ำและรูปดอกบัวประสานกันอยู่ในรูปทรงประธานติดตั้งอยู่บนฐานเพชรที่ส่งเสริมให้ดอกบัวตูมแรกแย้มบานต่อไป และประกอบข้อความว่า "เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน" พร้อมกับลายเซ็นของ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อยู่ในส่วนกลางของรูปหยดน้ำ
ประติมากรรมการหว่านเมล็ดพันธุ์ ความหมาย การหว่านเมล็ดพันธ์แห่งความซื่อสัตย์และความจงรักภัคดี ลงสู่แผ่นดิน เพื่อให้มีการแตกหน่อ หยั่งรากอย่างมั่นคงเป็นผลให้แตก กิ่ง ใบ งอกงาม เจริญเติบโตอยู่ในแผ่นดินและคงอยู่ในจิตใจของคนไทยทุกคนตลอดไป

โดย thaisouth team   เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2554 11:38:59 น.